[RAZPIS] Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 (Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%).

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih  idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.)

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa.

Rok za predložitev vlog je 16. 8. 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/

Skip to content