Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.);
  • zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa, ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.

Roj za oddajo: do 22. 10. 2018

Izvajalec razpisa: Javni sklad RS za podjetništvo

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=71

Skip to content