Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

(Uradni list RS št. 45/2019 z dne 12.07.2019)

  Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75  %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.
   Cilji javnega razpisa so:
   • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno lesne verige;
   • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
   • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
   • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.
    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.
     Regija izvajanja
     Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.
     Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje
     vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica  morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
      Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register.
       Ciljne skupine/upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
        Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
         Mikro podjetja niso upravičena do prijave na javni razpis.
          Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije
          je proizvodnja polproizvodov) in imajo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu do vključno 31. 12. 2017 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).
           Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.
            Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
             Skip to content