Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.
  Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
  1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
  4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
  5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
   Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021.
    Predmet javnega razpisa je sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, kot del poslovne strategije podjetij na trgih, s ciljem večanja prodaje turističnih produktov Slovenije.
     Upravičenci
      Upravičenec do sredstev financiranja je vsako podjetje (gospodarska družba ali samostojni podjetnik), ki ima na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež v Republiki Sloveniji in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje.
       Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
        Za javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, so v celoti zagotovljena finančna sredstva na strani STO.
         Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
          Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR podjetja«.
           Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
            Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
            • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 30. 3. 2020 do 12. ure in
            • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 1. 6. 2020 do 12. ure.
             STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
             • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 31. 3. 2020 do 24. ure in
             • za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 6. 2020 do 24. ure.
              Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
               Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
                Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
                Skip to content