[RAZPIS] Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2017

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Podpora je v skladu s 75. členom Uredbe namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa, in sicer:

  • fizičnim osebam, razen samostojnim podjetnikom posameznikom, in agrarnim skupnostim v skladu z ZAgrS (sklop A) in
  • pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom (sklop B).

Upravičenec: V skladu s 76. členom Uredbe je upravičenec do podpore:

  • lastnik oziroma zakupnik gozda,
  • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oziroma 02.400 – storitev za gozdarstvo,
  • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Rok prijave: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. 4. 2017 do vključno 19. 6. 2017 do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Povezava: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307

Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Skip to content