[RAZPIS] Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R) (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 6. 10. 2017)

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novo ustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, zagon novih podjetij, nova delovna mesta in zaposlovanje.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan kazalnik učinka »število podjetij, ki prejmejo podporo.«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.

Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.
Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=60

Skip to content