[RAZPIS] Tretji javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in poslovnimi bankami: Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Nova KBM d.d. ter NLB d.d.

V letu 2017 so se spremenili pogoji delovanja Regijskih garancijskih shem, pri čemer je možno pridobiti garancijo v višini 50 – 80% kredita. Kredit lahko znaša za investicije do 500.000 € z odplačilno dobo 8 let z vključenim 1 letnim moratorijem. Garancije se odobravajo prav tako za obratna sredstva, pri čemer je višina max. 200.000 € ter odplačilna doba do 3 let. Podrobnejši pogoji so objavljeni v razpisu.

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.449.945,92 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 765.608,10 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere in stroškov v zvezi s kreditom so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije – Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

razpisna dokumentacija RGS

Skip to content