[RAZPIS] Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška danes v Uradnem listu RS št. 22/2017 in na svoji spletni strani objavila Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.030.000,00 € nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo od 22.5.2017 do 31.5.2017.

Razpis je namenjen sofinanciranju manjših začetnih naložb, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, zmanjševale razvojni zaostanek problemskega območja ter prispevale k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Razpis spodbuja razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij, kot tudi razvoj socialnega podjetništva.

Sredstva v višini 1.030.000,00 € prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 EUR, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri same naložbe.

Razpis je namenjen začetnim investicijam v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječih poslovnih enot, diverzifikacijo proizvodnje na nove proizvode in storitve, ter na bistveno spremembo obstoječega proizvodnega procesa. Prijavljen projekt mora biti časovno opredeljena tehnično-tehnološko zaključena celota, ki se ne sme pričeti izvajati pred odobritvijo sredstev, mora pa zagotavljati izvajanje poslovnega procesa takoj po datumu zaključka projekta, kar je najkasneje 1.10.2017.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, istočasno pa morajo izpolnjevati še preostale razpisne pogoje glede upravičenosti prijaviteljev. Prav tako mora v problemskem območju biti lokacija naložbe.

Ključni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija za bančne kredite v okviru RGS za Podravje in RGS Koroška. Izvajalca RGS, to je MRA za Podravje in Regionalna razvojna agencija za Koroško, sva istočasno z razpisom za male naložbe objavila še nova javna razpisa garancij bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja.

RGS se izvaja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter z bankami, ki so vključene v RGS, in sicer Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Nova KBM d.d. ter NLB d.d.

razpisna dokumentacija RGS in nepovratna sredstva

 

Skip to content